Dostępne działki wraz z ceną najmu za sezon 2024r:

Nr 6 - 14.000zł 228m2 najwyższa, widokowa półka, dodatkowo tuje na granicy działki

Nr 7- 15.000zł 378m2 najwyższa widokowa półka, dodatkowo tuje na granicy działki

Nr 8 - 13.000zł 200m2

Nr 9 - 16.000zł 420m2

Nr 10 - 14.000zł 360m2

Nr 11 - 17.000zł 651m2

Nr 12 -             zł 420m2 - zarezerwowane

Nr 13 -             zł 510m2 - zarezerwowane


ZASADY KORZYSTANIA Z RYCZAŁTOWEGO POBYTU DLA SEZONOWYCH NAJEMCÓW DZIAŁEK NA TERENIE Bieszczadzkiej Osady Saunowisko

aktualne wolne działki na: 

Opłaty za ryczałtowe ustawienie przyczepy w sezonie letnim 2024:

 1. Sezon letni 2023 dla miejsc ryczałtowych liczony jest od 27.04.2024 do 13.10.2024
 2. W ramach wniesionej opłaty najemcy przysługuje:
    1. wyznaczona działka
    2. ustawienie na działce jednej przyczepy kempingowej wraz przedsionkiem lub jednego kampera.
    3. wjazd na teren jednego samochodu osobowego
 3. Jednorazowo na terenie obiektu w ramach ryczałtu mogą przebywać: trzy osoby dorosłe i ich dzieci lub cztery osoby dorosłe. Nie przewiduje się wyjątków od tej reguły. Wszyscy na terenie Osady dbają o cisze i spokój.
 4. Dzierżawca musi zdeklarować miesięczne ilości osób wypoczywających w celu opłacenia opłaty 2zł /doba za osobę opłaty klimatycznej.
 5. Na terenie działek zabronione jest rozbijanie namiotów
 6. W godzinach 22:00 do 9:00 obowiązuje cisza nocna.
 7. Ze względów bezpieczeństwa p.poż. zabrania się zastawiania ciągów komunikacyjnych. Każdy najemca zobowiązany jest do wyposażanie swojej przyczepy lub kamerą w sprzęt PPOŻ.
 8. Obiekt ma ograniczoną ilość miejsc parkingowych, dlatego korzystanie z niego przez osoby uprawnione do działki obwarowane jest szeregiem zasad i ograniczeń:
  1. elektroniczna pilot wjazdowy wydawany w ramach umowy najmu uprawnia do wjazdu i parkowania na terenie Osady `Saunowisko jednego pojazdu w strefie parkingowej B- czyli na terenie dzierżawionej działki.
  2. Każdy pojazd wjeżdżający na teren Osady Saunowisko musi posiadać kartę parkingowa umieszczona przed przednią szybą. Każdy Dzierżawca posiada 1 kartę parkingową. W przypadku jej zagubienia/zniszczenia zostanie wykona nowa karta w cenie 100zł/szt.
  3. miejsca parkowania pojazdu ryczałtowego są wyznaczane, w granicy dzierżawionej działki. Zaparkowanie pojazd na innym miejsca niż wyznaczone miejsce ryczałtowe traktowane będzie jako pojazd wjeżdżający na „Parking Płatny A”.
  4. Parking A znajduje się na najniższej działce i koszt parkowania w sezonie 2024 wynosi 50zł/doba i jest dostępny tylko i wyłącznie jeśli są wolne miejsca postojowe, nie ma gwarancji uzyskania możliwości zaparkowania.
  5. w ramach ryczałtu na terenie Osady Saunowisko może przebywać tylko jeden samochód osobowy (od innego pojazdu pobierane będą dobowe opłaty wyrównawcze zgodnie z cennikiem)
  6. każdy następny pojazd przyjeżdżający do miejsca ryczałtowego traktowany będzie jako drugi pojazd wjeżdżający na „Parking Płatny A” i wpuszczany w miarę wolnych miejsc.
 1. W opłatę zryczałtowaną nie wlicza się:
  1. drugiego i więcej pojazdów (samochodów, motocykli)
  2. dodatkowych osób, które będą przebywać na terenie i w przyczepie
  3. energii elektrycznej, każdej działce przypisywane jest gniazdko elektryczne posiadające indywidualny licznik pobranej energii elektrycznej, w pierwszych dniach każdego miesiąca wystawiane będą noty obciążeniowe za media na podstawie wskazania licznika. Kwota z tytułu pobranej energii elektrycznej będzie wyliczona według tych samych zasad jakie PGE
  4. wody, każdej działce przysługuje samodzielne łącze wody z licznikiem. W pierwszych dniach każdego miesiąca wystawiane będą noty obciążeniowe za wodę na podstawie wskazania licznika.
  5. śmieci. Każdy Najemca powinien segregować śmieci i umieszczać je w oznaczonych indywidualnymi naklejkami workach z logo odbiorcy. Oznaczone worki będą udostępniane do zakupu na terenie Osady Saunowisko. Składowania pełnych oznaczonych, worków śmieci możliwe jest tylko w wyznaczonym miejscu, w godzinach 10:00 - 15:00 tak aby pracownicy Osady zdążyli je zabezpieczyć przed zwierzyną leśną. Kwota z tytułu odbioru śmieci będzie wyliczona według tych samych zasad jakie MPGK Ustrzyki Dolne obciąża Osadę Saunowisko. Ze względu na bliskość lasu śmieci Noe mogą pozostawać bez zabezpieczenia.
  6. namiotów, baldachimów i innych zadaszeń
  7. opłat miejscowych


Niezależnie od powyższych zasad wszystkie osoby korzystające z pobytu ryczałtowego obowiązuje REGULAMIN DLA SEZONOWYCH NAJEMCÓW DZIAŁEK w Bieszczadzkiej Osadzie Saunowisko”

 1. Na terenie Osady Saunowisko zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej i zarobkowej.
 2. Wszelką odpowiedzialność za osoby przebywające na terenie Osady ponosi posiadacz miejsca ryczałtowego.
 3. Przyczepy muszą być ustawiane w granicach wyznaczonych działek
 4. Po zakończeniu sezonu działka ryczałtowa powinna być przywrócona do stanu pierwotnego. Wszystkie doły i rowy powstałe przy okopywaniu przyczep i przedsionków muszą być zniwelowane a śmieci posegregowane i wyniesione.
 5. Miejsca ryczałtowe nie mogą być przedmiotem cesji
 6. Umowy na miejsca ryczałtowe zawierane są na każdy rok oddzielnie
 7. Nie przyznanie miejsca zajmowanego w latach poprzednich nie może być podstawą do żadnych roszczeń